Klauzula informacyjna dla Rady Nadzorczej

Klauzula informacyjna dla Członków Rady NadzorczejPrzedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego  OPTOLAND POLSKA S.A.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa, kontakt: tel. 18-353 37 10, e-mail: optolandpolska@optolandpolska.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe jako członka Rady Nadzorczej będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o udzieleniu absolutorium lub uchwały o wyborze na Członka Rady); ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego); oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. Notariusze) oraz pełnomocnicy reprezentujący akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach;
  4. Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowana, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
X
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.