Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Polska S.A. (OPTOLAND PL) dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które są w jego posiadaniu i które przetwarza.
Zaktualizowaliśmy obowiązujące w OPTOLAND PL zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: "RODO"). Poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND  Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa (dalej "OPTOLAND PL" lub "Spółka").

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane osobowe.

Przetwarzamy dane, które zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem lub które pozyskiwane są
z rejestrów publicznych (np. CEIDG), w związku z wykonywaniem przez OPTOLAND PL umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje/ którego jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, wydania/dostawy towaru, kontaktu z Państwem, umożliwienia Państwu wjazdu/wejścia na teren placówek OPTOLAND PL.

OPTOLAND PL przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy  szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez OPTOLAND PL?

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  W szczególności jest to nam niezbędne do:
  • umożliwienia zrealizowania umowy zawartej  z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/współpracownikiem;
  • obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy.
 2. Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OPTOLAND PL, takim uzasadnionym interesem jest:
  • kontaktowanie się z Państwem, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji zawartej umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem;
  • przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez OPTOLAND PL obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • a także w celu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 3. Co ważne, muszą Państwo być świadomi, iż w przypadku, gdy odbieramy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. OPTOLAND PL będzie jednak przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.
Czy muszą Państwo podać OPTOLAND PL swoje dane osobowe?

Jeżeli nie chce Pani/Pan aby OPTOLAND PL przetwarzał Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zwracając się bezpośrednio do OPTOLAND PL przysyłając pytanie na adres optolandpolska@optolandpolska.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Polska S.A., ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe". Wskazujemy, iż w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych nasz kontrahent może nie być stanie zrealizować z nami zawartej umowy.

W celu realizacji zawartej z umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, wymagamy podania jedynie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, e-mail,  numer telefonu.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec OPTOLAND PL w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

OPTOLAND PL aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie (w przypadku, gdy taka zgoda została odebrana), zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez OPTOLAND PL, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów OPTOLAND PL swoich danych osobowych;
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez OPTOLAND PL – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku OPTOLAND PL ograniczy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia przez OPTOLAND PL czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń przez OPTOLAND PL), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
W każdym momencie mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez OPTOLAND PL Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu OPTOLAND PL udostępnia Państwa dane osobowe?

Pani/Pana   dane osobowe  będą udostępniane organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemów informatycznych,  bankom, instytucjom finansowym,  podmiotom w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo Państwa dane osobowe udostępniamy naszym Partnerom Biznesowym wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wykaz aktualny Partnerów Biznesowych znajduje się Biurze Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez czas obowiązywania zawartej
umowy z naszym kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje/jest pracownikiem/ współpracownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem zawartej umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej umowy.

Czy OPTOLAND PL przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy OPTOLAND PL przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w tym  poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane przez OPTOLAND PL w sposób zautomatyzowany.

Czy OPTOLAND PL zabezpiecza Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez OPTOLAND PL Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Wystarczy, że napiszą Państwo (w formie wiadomości e-mail lub pisemnie pocztą)  na poniższe dane kontaktowe:
adres e-mail: optolandpolska@optolandpolska.pl  lub adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Polska S.A., ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.


X
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Intranet jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym spółek należących do grupy. Dostęp do zasobów portalu posiadają jedynie pracownicy spółki.